Ott India News Logo
Recent Posts
Connect with:
Tuesday / August 9.
HomePosts Tagged "lattest news" (Page 2)

નદીનાથ: (Nandinath Mandir)    मन्दाकिनीसलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वरप्रमथनाथमहेश्वराय। मन्दारपुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय तस्मै मकाराय नम: