Ott India News Logo
Recent Posts
Connect with:
Wednesday / August 10.
HomePosts Tagged "OTT India Bhakti"

નદીનાથ: (Nandinath Mandir)    मन्दाकिनीसलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वरप्रमथनाथमहेश्वराय। मन्दारपुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय तस्मै मकाराय नम: